Mentoring a supervize třídního kolektivu a pedagogického sboru se zaměřením na prevenci rizikového chování

V rámci projektu naše škola požádala o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80 000,- Kč ze státního rozpočtu České republiky pro rok 2016. Tato dotace byla poskytována na realizaci projektů (aktivit) uvedených ve vyhlašovaném programu č.j. MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2013 - 2018. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: MSMT-43881/2015-7, poskytlo Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, rozhodnutím č. 0164/PK/2016 neinvestiční dotaci ve výši 80 000,- Kč.  Dotace byla použita na realizaci programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování, a to formou mentoringu a supervize třídního kolektivu a pedagogického sboru se zaměřením na prevenci rizikového chování.

Žáci i pedagogové prošli supervizí a mentoringem externí lektorky Mgr. Kamily Bobysudové. Taktéž zákonní zástupci žáků měli možnost setkávat se s mentorkou a spolupracovat se školou na formování třídních kolektivů. Součinnost vyučujících, žáků, zákonných zástupců a mentorky zabezpečovaly zejména třídní učitelky, výchovná poradkyně a vedení školy. Program byl koncipován zejména pro nastavení zdravých vztahů, respektování pravidel v kolektivech procházejících změnami (nově příchozí žáci do třídy, změna TU, úprava pravidel spolupráce TU a žáků v 9.třídě, začlenění žáků z rozdílného sociálně-kulturního prostředí, žáci přestupující z 1. na 2.stupeň ZŠ..).

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy, Mgr. Petra Pangrácová, výchovná poradkyně, garanti projektu

Aktualizace dne 15.8.2018