Aktuality - Mateřská škola

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Na základě doporučení MŠMT, KÚ PK a KHS Plzeň oznamujeme všem rodičům žáků ZŠ a MŠ Chotíkov:

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří se vracejí z prázdninového pobytu v zahraničí, aby v souvislosti s koronavirem přistupovali obezřetně k případným příznakům nemoci, konkrétně aby včas vyhledali lékařskou pomoc či zajistili případnou preventivní karanténu po dobu 14 dnů. Podrobnější instrukce jsou uvedeny v odkazu níže /informace Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje/.

Totéž platí pro zaměstnance ZŠ a MŠ Chotíkov.

Vzhledem k situaci, která se neustále vyvíjí, sledujte, prosím, aktuální informace KHS Plzeň na stránkách:  https://www.khsplzen.cz/ a další info na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/aktuality a MZ http://mzcr.cz/obsah/2020_4107_1.html

V případě, že by došlo k zásadním změnám – budeme vás včas informovat na našich webových stránkách.

V Chotíkově 4.3.2020                                                                                            Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni školy Mgr. Andreu Šípkovou - tel. 724392420.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2020/2021 - 6. května 2020

 Zápis do mateřské školy se koná ve středu dne 6.5.2020.

Pro koho je zápis určen? 

  • Pro tříleté děti a starší (děti, které k 1.9.2020 dovrší věku tří let a starší)
  • Pro děti po odkladu povinné školní docházky

Jak na to? 

Každému dítěti bude při příchodu přiděleno registrační číslo, které bude sloužit jako pořadové při zápisu jednotlivých dětí a bude také uvedeno na všech dokumentech (přihláška, evidenční list, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí) a na webovcýh stránkách školy při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí.

Zákonní zástupci si s sebou přinesou doklady totožnosti, dále originál rodného listu dítěte a soudní rozhodnutí o péči o dítě (v případě rozděleného manželství, opatrovnictví apod.).

Dokumenty potřebné k zápisu: 1. Přihláška k předškolnímu vzdělávání, 2. Evidenční list dítěte (termín: nejpozději odevzdání nejpozději do 15.5.2020 do 12:00 hodin). Dokumenty je možné vytisknout a vyplnit předem nebo je obdržíte u zápisu. 

Dokumenty k zápisu: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-ms/tiskopisy-ms

Přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zveřejněno na webových stránkách pod registračním číslem dítěte nejpozději do 20.5.2020 do 15:00 hodin.

Kritéria přijetí: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/kriteria-prijeti-do-ms

Do spisu je možné nahlédnout ve dnech 26. a 27.5.2020 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v pondělí dne 1.6.2019 od 15:30 do 16:30 hodin v mateřské škole na adrese Chotíkov 455 nebo od středy 3.6.2020 do pátku dne 5.6.2020 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

Pokud si rozhodnutí nevyzvednete ve výše uvedených termínech, bude Vám rozhodnutí posláno poštou.

Vyhláška obce Chotíkov - stanovení školského obvodu pro mateřskou školu: http://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20MS.pd

Mateřská škola má celkovou kapacitu 50 dětí, počet volných míst pro školní rok 2020/2021 se bude řídit počtem navržených odkladů povinné škoní docházky.

Odhad počtu přijetí do MŠ je cca 14. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za kolektiv pracovníků Zuzana Houdková, ředitelka školy

 

V Chotíkově dne 27.1.2020                                   

 

PF 2020

Vážení rodiče, milí přátelé školy,

přejeme vám příjemné prožití vánočních svátku a vše nejlepší v roce 2020.

Za kolektiv pracovníků školy

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

PF 2020 2

Vánoční zpívání 20.12.2019, 10:00 hodin

Srdečně Vás zveme na společné zpívání vánočních koled dětí z mateřské školy a žáků základní školy. První koleda zazní v pátek dne 20.12.2019 v 10:00 hodin před hlavní budovou školy u ozdobeného vánočního stromku.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za kolektiv pracovníků
Zuzana Houdková, ředitelka školy

Vánoční zpívání

 

Provoz školy dne 6.11.2019

Vážení rodiče,

ve středu dne 6.11.2019 má škola běžný provoz, k vyhlášené stávce odborového svazu se nepřipojí.

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Zápis do mateřské školy 13.5.2019

Zápis MŠ

Více informací o zápisu: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/potreby-

V Chotíkově dne 22.3.2019                                                 Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Inspekční zpráva z hloubkové kontroly ve dnech 3.12. - 6.12.2018

Ve dnech 3.12.2018 - 6.12.2018 proběhla v Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, kontrola České školní inspekce. Zprávu  najdete na odkazu: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=5821

V Chotíkově dne 29.1.2019                                     Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Pozvánka na informativní schůzku ŘŠ a VP se zákonnými zástupci dětí MŠ, které letos půjdou k zápisu do ZŠ a MŠ Chotíkov

Vážení zákonní zástupci, srdečně Vás zveme na schůzku, která bude věnována tématu přijímání žáků k povinné školní docházce, termínu, organizaci zápisu na naší ZŠ, způsobu, jak požádat o vyšetření školní zralosti ve školském poradenském zařízení a o případný odklad školní docházky. Schůzka se bude konat v budově MŠ Chotíkov dne 4.2.2019 od 16 hodin.

Těšíme se na setkání.

                                                                             P. Pangrácová, výchovná poradkyně

Program: 

  1. Přivítání, úvodní informace ředitelky školy o základní škole
  2. Informace výchovné poradkyně:

- Změny ve školském zákonu – letošní termíny zápisů – zápis v ZŠ a MŠ Chotíkov

- Orientační informace o průběhu zápisu

- Postup při zvažování / žádosti o odklad školní docházky

- Kontakty na školská poradenská zařízení

  1. Diskuze
  2. Nabídka možnosti krátké prohlídky ZŠ - 1.třídy

Filmová a pohádková škola, akce pro veřejnost, 15.11.2018

DSC03282Ve čtvrtek dne 15.11.2018 se ve večerních hodinách konala akce pro veřejnost s názvem Filmová pohádková a strašidelná škola. Okruh strašidelné školy prošlo 266 dětí a dospělých, pohádkovou školu si prožilo 132 účastníků. 

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání při školních i mimoškolních akcích!

Poděkování za přípravu a realizaci akce patří všem zaměstnancům školy a žákům 9. třídy. 

Foto:

https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Filmova_pohadkova_skola_-_15.11.2018/

 https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Filmova_strasidelna_skola_-_15.11.2018/

Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Strašidelná škola

2018 Strašidelná škola

TŘÍDNÍ AKTIVY 6.9.2018

Ve čtvrtek dne 6.9.2018 v 16:30 hodin se konají třídní aktivy v mateřské škole.

Za kolektiv pracovníků mateřské školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijaté děti pro školní rok 2018/2019: 

                        MŠ/01/2018; MŠ/03/2018; MŠ/04/2018; MŠ/05/2018MŠ/06/2018; MŠ/07/2018; MŠ/08/2018; MŠ/11/2018; MŠ/13/2018;                      MŠ/14/2018; MŠ/15/2018; MŠ/16/2018; MŠ/17/2018MŠ/18/2018; MŠ/19/2018.

                                        Nepřijaté děti pro školní rok 2018/2019:

                               MŠ/02/2018; MŠ/09/2018; MŠ/10/2018; MŠ/12/2018

 

Vážení rodiče,

    rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší mateřské školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 se zúčastnilo celkem 19 dětí, z toho 15 bylo přijato, 4 děti přijaty nebyly. Vzhledem k počtu navrhovaných odkladů povinné škoní docházky do základní školy je možné, že se ještě od 1.6.2018 uvolní v mateřské škole další místa. 

     Do spisu je možné nahlédnout ve dnech 17. a 18.5.2018 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v pondělí dne 21.5.2018 od 15:30 do 16:30 hodin v mateřské škole na adrese Chotíkov 455 nebo od středy 23.5.2018 do pátku dne 25.5.2018 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

    Pokud si rozhodnutí nevyzvednete ve výše uvedených termínech, bude Vám rozhodnutí posláno poštou.

     V Chotíkově dne 3.5.2018                                          Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy                     

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

TERMÍN A MÍSTO ZÁPISU

Zápis do mateřské školy se koná ve čtvrtek dne 3. května 2018 od 16:30 hodin do 18:00 hodin v budově na adrese Chotíkov 455.

Každému dítěti bude při příchodu přiděleno registrační číslo, které bude sloužit jako pořadové při zápisu jednotlivých dětí a bude také uvedeno na všech dokumentech (přihláška, evidenční list, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí) a na webovcýh stránkách školy při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí.

Zákonní zástupci si s sebou přinesou doklady totožnosti, dále originál rodného listu dítěte a soudní rozhodnutí o péči o dítě (v případě rozděleného manželství, opatrovnictví apod.).

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ZÁPISU 

1. Přihláška k předškolnímu vzdělávání

2. Evidenční list dítěte (termín: nejpozději do 15.5.2018 s potvrzením lékaře)

Všechny dokumenty jsou dostupné: http://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-ms/tiskopisy-ms

Dokumenty je možné vytisknout a vyplnit předem nebo je obdržíte u zápisu. 

ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ

Přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zveřejněno na webových stránkách pod registračním číslem dítěte nejpozději do 16.5.2018 do 13:00 hodin.

NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

„Do spisu je možné nahlédnout ve dnech 17. a 18.5.2018 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v pondělí dne 21.5.2018 od 15:30 do 16:30 hodin v mateřské škole na adrese Chotíkov 455 nebo od středy 23.5.2018 do pátku dne 25.5.2018 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

Pokud si rozhodnutí nevyzvednete ve výše uvedených termínech, bude Vám rozhodnutí posláno poštou.

STANOVENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU

Vyhláška obce Chotíkov - stanovení školského obvodu pro mateřskou školu: http://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20MS.pdf

KAPACITA MŠ, POČET VOLNÝCH MÍST

Mateřská škola má celkovou kapacitu 50 dětí, počet volných míst pro školní rok 2017/2018 se bude řídit počtem navržených odkladů povinné škoní docházky.

Odhad počtu přijetí do MŠ je cca 15. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za kolektiv pracovníků Zuzana Houdková, ředitelka školy

PF 2018

PF 2018

Andělská soutěž