Postup pro povolení vzdělávání žáků s IVP

Zákonní zástupci (dále jen ZZ) dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat ředitelku školy o možnost vzdělávání dítěte podle IVP.

Vážení zákonní zástupci, veškeré IVP doporučené oprávněnými školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ) žákům /dětem ze ZŠ a MŠ Chotíkov jsou ve fázi zhotovování a budou k dispozici koncem září. Po jejich dokončení budete výchovnou poradkyní vyzváni ke konzultaci a podpisu. U nových doporučení ŠPZ, která budou škole datovou schránkou zaslána během školního roku, budete o jejich vyřízení a termínu předání informováni prostřednictvím telefonu / e-mailu v průběhu měsíce od podpisu doporučení zákonným zástupcem. 

P.Pangrácová

P.Pangrácová

Soubor Velikost
A Microsoft Word file IVP -zadost-MS_ 18_19.doc 1.9 MB