Postup pro povolení vzdělávání žáků s IVP

Zákonní zástupci(dále jen ZZ) žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných mohou požádat ředitelku školy o možnost vzdělávání dítěte podle IVP. Na každý školní rok se podává nová žádost. V příloze si ZZ mohou stáhnout formulář, který je nutné vyplnit a doložit příslušnými doporučeními oprávněných škol.zařízení(ze zákona se jedná o PPP nebo Spec.pedag.cen­trum). Toto pak odevzdají výchovné poradkyni ihned na počátku nového školního roku (možno i předem od června). Pokud již škola od zákonných zástupců dítěte obdržela platné doporučení ke vzdělávání podle IVP (obvyklá doba platnosti posudku je 1– 2 roky), předají ZZ pouze „Žádost o povolení vzdělávání podle IVP“. Žádost bude posouzena, pokud nebudou shledány nedostatky, tak i odsouhlasena ředitelkou školy. Učitelé pak do konce září(u žádostí podaných v průběhu školního roku pak do měsíce od schválení)vypracují IVP, zákonní zástupci budou pozváni ke konzultaci, podpisu a k převzetí těchto plánů. Při tvorbě IVP škola vychází z doporučení oprávněných poradenských zařízení (event.dalších spolupracujících odborníků). Plány jsou závazné pro žáka, ZZ i školu. Jejich úprava je možná po vzájemné dohodě rodiny, školy a porad.zařízení. S případnými dotazy mne kontaktujte v průběhu konzultačních hodin (pondělí, pátek), lze využít i mailovou komunikaci.

P.Pangrácová