Školní družina

Školní družina je určena pro žáky 1. – 5. ročníku naší školy. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníku. Školní družina má kapacitu 120 žáků, 4 oddělení, každé po 30 žácích.

Žáka přihlašují zákonní zástupci nebo osoby, které mají na základě soudního rozhodnutí svěřeny děti do výchovy, který písemně vyplní přihlášku školní družiny.

Tato písemná žádost obsahuje datum, dobu pobytu a způsob odchodu žáka ze školní družiny. Odhlášení žáka ze školní družiny v průběhu školního roku je možné pouze písemně u vychovatelky příslušného oddělení. Ředitel školy může též vyloučit žáka ze školní družiny, pokud tento žák soustavně nebo jiným významným projevem poruší kázeň a pořádek ve školní družině, nedodržuje vnitřní řád školní družiny, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních žáků nebo dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu.

Na škole probíhají zájmové kroužky, jejichž činnost se prolíná s činností školní družiny a je na ně brán ohled při plánování činnosti školní družiny.

          Školní vzdělávácí program pro zájmové vzdělání: 

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/svp_zs/Skolni%20vzdelavaci%20program%20pro%20zajmove%20vzdelavani%201_9_2016.pdf

           Vniřní řád školní družiny: 

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/rady_zs/Vnitrni%20rad%20skolni%20druziny%201.9.2018.pdf

Jindra Žílová, vedoucí vychovatelka

Aktualizace dne 3.9.2018