Školní družina

Školní družina je určena pro žáky 1. – 5. ročníku naší školy. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníku. Školní družina má kapacitu 120 žáků, 4 oddělení, každé po 30 žácích. Provoz škooní družiny je od 6:30 do 7:15 hodin a od 11:10 do 17:00 hodin.

Žáka přihlašují zákonní zástupci nebo osoby, které mají na základě soudního rozhodnutí svěřeny děti do výchovy, který písemně vyplní přihlášku školní družiny.

Tato písemná žádost obsahuje datum, dobu pobytu a způsob odchodu žáka ze školní družiny. Odhlášení žáka ze školní družiny v průběhu školního roku je možné pouze písemně u vychovatelky příslušného oddělení. Ředitel školy může též vyloučit žáka ze školní družiny, pokud tento žák soustavně nebo jiným významným projevem poruší kázeň a pořádek ve školní družině, nedodržuje vnitřní řád školní družiny, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních žáků nebo dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu.

Na škole probíhají zájmové kroužky, jejichž činnost se prolíná s činností školní družiny a je na ně brán ohled při plánování činnosti školní družiny.

          Školní vzdělávácí program pro zájmové vzdělání: 

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/svp_zs/Skolni%20vzdelavaci%20program%20pro%20zajmove%20vzdelavani%201_9_2016.pdf

           Vniřní řád školní družiny:

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/rady_zs/Vnitni%20rad%20skolni%20druziny1.9.2018.pdf

Jindra Žílová, vedoucí vychovatelka

Aktualizace dne 31.8.2020