skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Sběr druhotných surovin

Vážení rodiče, milí žáci,

opět vybíráme sběr do soutěže Recyklohraní a do soutěže ve sběru druhotných surovin. Výběr sběru probíhá pravidelně každou středu od 6:45 do 7:15 u vchodu do sklepa budovy ZŠ Chotíkov (u sběrných kontejnerů v areálu školy).

Více informací v příloze.

příloha

   logo recyklohranísběr papíru

                                                                                     Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Informace pro rodiče - testování od 13. 9. 2021

Vážení rodiče,

k 10. 9. je ukončena platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN).

Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Nadále zůstává v platnosti povinnost ochrany dýchacích cest ve společných prostorách.

V případě zhoršení epidemické situace nelze vyloučit obnovení povinnosti screeningového testování v konkrétně vymezených regionech.

S ohledem na povinnost prokázání negativního testu, prodělaného onemocnění nebo ukončeného očkování proti covid-19 při vstupu do bazénu podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN) pro zajištění povinné výuky plavání jedná MŠMT spolu s Ministerstvem zdravotnictví o změně tohoto mimořádného opatření, která by měla umožnit zrušení této povinnosti v případech, které nepředstavují zvýšené epidemické riziko. O dalším vývoji bude MŠMT neprodleně informovat.

                                                                                        Mrg. Gabriela Budínská - ředitelka školy

Slavnostní přivítání prvňáčků

Ve středu 1. září se v tělocvičně naší školy uskutečnilo slavnostní přivítání našich prvňáčků. V letošním roce do 1. třídy nastoupilo 25 dětí a jejich třídní učitelkou je Mgr. Marcela Všahová. Ve třídě bude působit i asistentka pedagoga slečna Žaneta Krčková. Kromě rodičů a všech učitelů se slavnostního přivítání zúčastnila i zástupkyně zřizovatele-paní starostka Ing. Eva Hirschfeldová. Přivítat naše nové žáčky přijel také pan starosta Malesic – pan Bc. Aleš Tolar. Po krátkých úvodních projevech paní ředitelky Mgr. Gabriely Budínské a paní starostky už nadešla ta nejočekávanější chvíle, kdy byl každý prvňáček představen a obdržel od paní třídní učitelky batůžek se svým jménem. Paní starostka předala sponzorský balíček od společnosti Globus Chotíkov. Poté se prvňáčci společně s paní učitelkou a slečnou asistentkou přesunuli do své krásně vyzdobené třídy a poprvé usedli do školní lavice. Přejme jim společně krásný a úspěšný první školní rok.

Za kolektiv pracovníků Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka

prvňáčci

Informace pro rodiče - zahájení školního roku 2021/2022

Informace pro rodiče - zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021 / 2022 bude pro žáky 2. – 9. třídy zahájen ve středu dne 1. září 2021 v 7:30 hod., předpokládaný konec v 8:15 hod. Žáci budou vstupovat za doprovodu pedagogického pracovníka do budovy školy hlavním vchodem podle časového rozpisu zaslaného zákonným zástupcům prostřednictvím SOL (1. září 2021 nepůjdou do šatny, ale bez přezutí přímo do své kmenové třídy, kde proběhne testování antigenními testy).

Slavnostní přivítání prvňáčků se bude konat od 9.00 hod. v tělocvičně školy.

Na slavnostní zahájení bude umožněn vstup zákonným zástupcům a dalším rodinným příslušníkům s nutností ochrany dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR. Po ukončení slavnostního zahájení budou odcházet žáci 1. třídy s třídní učitelkou do kmenové třídy, kam bude umožněn vstup pouze zákonným zástupcům. 

Testování žáků

 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Žák musí při příchodu do školy předložit potvrzení, že splňuje některou z uvedených podmínek. V případě, že žák nepředloží potvrzení, podrobí se testování.
 • První testování proběhne 1. den školního vyučování, tedy ve středu 01. 09. 2021 s výjimkou 1. třídy, ve které bude umožněno testování až druhý školní den, tedy ve čtvrtek 02. 09. 2021. Testování bude probíhat formou antigenního testování ještě minimálně 2 x, a to v pondělí 06. 09. 2021 a ve čtvrtek 09. 09. 2021.
 • Screeningové testování ve školách je povinné, školy budou mít mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nařízeno zajistit provedení uvedeného testování ve stanovené frekvenci a stanoveným způsobem.
 • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
  - osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu;
  - osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování nebo se na něho nevztahuje příslušná výjimka z testování nebo nedoloží v určený den platný výsledek o negativním testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. při výuce a ve společných prostorách školy, viz příloha č.1.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.
 • Odkaz na instruktážní video – testy Genrui BioTech: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

 

Školní jídelna

Školní jídelna bude žákům k dispozici od 01.09.2021. Časy obědů pro jednotlivé třídy jsou určeny s nutností zachování homogenity skupin a jsou uvedeny v příloze č.2.

 

Prosíme o průběžné sledování webových stránek školy.

Příloha č.1

Příloha č.2

 

 Děkujeme za spolupráci                                                                                 Andrea Šípková

                                                                                 

 

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Vážení rodiče,

pokud jste se v posledních 14 dnech před nástupem školní docházky vrátili se svým dítětem ze zahraničí (popřípadě uvažujete o zahraniční dovolené v průběhu školního roku 2021/2022), je třeba se seznámit s materiálem Ministerstva školství, který je uveden v příloze a dále postupovat podle něj.

Příloha

Děkujeme za spolupráci                                                                               Andrea Šípková

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijaté děti pro školní rok 2021/2022: 

MS/1/2021, MS/2/2021, MS/4/2021, MS/5/2021, MS/9/2021, MS/10/2021, MS/11/2021, MS/13/2021, MS/14/2021, MS/16/2021,MS/19/2021, MS/20/2021, MS/23/2021, MS/30/2021 

                                         Nepřijaté děti pro školní rok 2021/2022:

MS/3/2021,MS/6/2021, MS/7/2021, MS/8/2021, MS/12/2021, MS/15/2021, MS/17/2021, MS/21/2021, MS/22/2021, MS/24/2021, MS/25/2021, MS/26/2021, MS/27/2021, MS/28/2021, MS/29/2021, MS/31/2021, MS/32/2021

Nástup na jinou mateřskou školu: MS/18/2021 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za zájem zapsat Vaše dětí do mateřské školy Chotíkov, kterého si velmi vážíme. Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se zúčastnilo celkem 32 dětí, z toho 14 bylo přijato, 17 dětí přijato nebylo, 1 dítě nastoupilo na jinou mateřskou školu.

Do spisu bude možné nahlédnout ve dnech 8.6. a 9.6.2021 v době od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15.00 hodin na základě domluvy a při dodržení bezpečnostních a hygienických pravidel u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173 (tel. č. 739694380).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude možné vyzvednout u p. Čajkové (hospodářky) ve středu dne 16.6.2021 a ve čtvrtek dne 17.6.2021 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin, dne 18.6.2021 Vám bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí posláno (datum odeslání poštou).

V Chotíkově dne 31.5.2021                                                     Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Zápis žáků do 1. třídy 2021/2022 - PŘIJATÍ, LOSOVÁNÍ

Vážení rodiče,

dnes v odpoledních hodinách jsme obdrželi v pořadí již 3. doporučení pro odklad školní docházky a počet uchazečů o nástup do 1. třídy tak klesl na počet 30, což je maximální možný počet žáků ve třídě. Tímto je losování bezpředmětné.

Všichni uchazeči pro školní rok 2021/2022 jsou přijati:

PTZCJ, OUAYS, 50HPI, IDEO2, QPVYE, 7AE13

Děkujeme za vybrání naší školy pro Vaše dítě a těšíme se na spolupráci. 

Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

V Chotíkově dne 24.5.2021, 16:40 hodin

 

Vážení rodiče,

dne 30.4.2021 byl ukončen elektronický zápis, v pátek dne 7.5.2021 byl posledním dnem doručením přihlášek k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 poštou.

Zapsáno bylo 33 dětí, z toho 24 je přijato. Maximální kapacita 1. třídy je dle legislativy 30 žáků, proto dalších 8 uchazečů je zařazeno do losování (dle Kritérií přijetí do základní školy), 1 dítě má již povolen odklad povnné školní docházky.

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijatí žáci pro školní rok 2021/2022:

DMSCA, 1GNCM, SEZ6Y, QPB7C, 591TL, NB9HS, VOKLM, SKFZ5, 0GXMJ, I4NMV, 9V84H, OU2DD, D8TLF, 8BC5Z, 7I998, YZDI9, UUY2S, SKEA6, 23DQJ, KHHKJ, LY5F5, U4LZY, W9XAW, NU3YQ

Losování

Dle kritérií do 1. třídy proběhne losování v pondělí dne 24.5.2021 od 16:30 hodin za přítomnosti předsedkyně Školské rady doc. MUDr. Magdalény Chottové – Dvořákové, PhD., a zástupce rodičů ve Školské radě Ing. Michaely Bělochové, dále za účasti třídní učitelky budoucí 1. třídy Mgr. Marcely Všahové a ředitelky školy Mgr. Zuzany Houdkové.

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne losování bez účasti zákonných zástupců online stejně jako vloni (odkaz na online losování v rámci zápisu v roce 2020: https://www.youtube.com/watch?v=sVuTkFzOr44&feature=youtu.be).

Rodiče uchazečů obdrží nejpozději do 17.5.2021 e-mail s oznámením, že se losování týká jejich dítěte.

Živý přenos losování pak bude možné sledovat na odkazu, který bude k dispozici zde na webových stránkách cca 10 minut před vlastním losování v pondělí dne 24.5.2021 (losování bude zahájeno v 16:30 hodin).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech 3.6. a 4.6.2021 (čtvrtek a pátek) od 8:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin u hospodářky školy p. Čajkové v kanceláři v hlavní budově školy na adrese Chotíkov 173.

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout ve dnech 8.6., 9.6. a 10.6.2021 (středa, čtvrtek a pátek) od 8:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (t.č. 739 694 380). Časy se mohou měnit v závislosti na aktuální situaci, je nutné dodržet nařízená bezpečnostní pravidla.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

V Chotíkově dne 10.5.2021                                               Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy